ZABEZPEČUJEME>
komplexné architektonické,
urbanistické a vybrané služby v oblasti
stavebnej fyziky
(energetická certifikácia budov)

VYPRACUJEME>
.investičný zámer
.architektonickú štúdiu
.dokumentáciu pre vydanie
územného rozhodnutia
.dokumentáciu pre vydanie
stavebného povolenia
.dokumentáciu
pre realizáciu stavby
.dokumentáciu pre výber dodávateľa

.urbanistickú štúdiu
.územný plán obce
.územný plán zóny
.krajinno-ekologický plán

.energetickú certifikáciu budov

   
     
     
     
       
       
       
     
 
     
     
logo